Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa prowadzona w ZAZ łódzkiej Caritas ma na celu wspieranie naszych pracowników w procesie rozwoju zawodowego i osobistego w efekcie, czego zwiększają oni swe szanse zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Zaangażowanie niepełnosprawnych pracowników oraz rzetelność, konsekwencja i determinacja prowadzonej przez kadrę ZAZ aktywizacji zawodowej pozwala osiągnąć najlepsze rezultaty. Aktywizacja zawodowa jest realizowana poprzez działania w czterech obszarach: spotkania indywidualne, spotkania grupowe, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, codzienne zadania wykonywane w zakładzie związane działalnością przedsiębiorczą zakładu.

Każdy niepełnosprawny pracownik zakładu objęty jest indywidualnym poradnictwem zawodowym w oparciu o dotychczasowe doświadczenie zawodowe i pozazawodowe, posiadane kwalifikacje i możliwości. Zadaniem pracownika i doradcy zawodowego podczas spotkań jest:

 • określenie predyspozycji zawodowych
 • określenie potrzeb szkoleniowych
 • organizacji wykonywanej pracy
 • samoocena
 • rozszerzenie samowiedzy szczególnie w zakresie znajomości własnych zasobów, potrzeb, wartości, możliwości podnoszenia kwalifikacji
 • postrzeganie siebie jako pracownika
 • motywowanie do pracy i podjęcia działań samorozwojowych
 • motywowanie do podjęcia działań związanych z własną przedsiębiorczością w duchu ekonomii społecznej

Efektem prowadzonych rozmów doradczych są opracowane terminarze szkoleń zgodnych z indywidualnymi potrzebami i obraną drogą zawodową każdego pracownika. Pracownicy realizując swe indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego uczęszczają do szkoły lub/i biorą udział w szeregu szkoleń zawodowych odpowiadających indywidualnym preferencjom zawodowym. Są to min. szkolenia:

 • pracownik biurowy
 • obsługa klienta
 • obsługa kas fiskalnych
 • profesjonalny sprzedawca
 • kadry i płace
 • stylizacja paznokcia
 • podstawy obsługi komputera
 • obsługa programu Excel
 • obsługa programów graficznych

Codzienne zadania związane z działalnością przedsiębiorczą zakładu przydzielane są zgodnie z predyspozycjami i zdolnościami pracowników oraz poziomem wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń zawodowych organizowanych przez nas jak i zewnętrzne firmy szkoleniowe. Zdolności i predyspozycje diagnozowane przez kadrę zakładu aktywności zawodowej w trakcie codziennej obserwacji pracowników. Ponadto każdego dnia pomagamy naszym niepełnosprawnym pracownikom w kształtowaniu i zachowywaniu odpowiednich postaw pracowniczych w miejscu pracy. W tym zakresie zwracamy szczególną uwagę pracowników na konieczność:

 • punktualnego przystępowania do pracy
 • zachowania odpowiedniego czasu przerwy
 • dbania o czystość stanowiska pracy
 • terminowego wykonywania zadań
 • utrzymania wysokiej jakości wykonanej pracy
 • zgłaszania zaistniałych problemów ze sprzętem i materiałami do pracy
 • utrzymywania dobrej atmosfery i współpracy w grupie
 • samodzielności w wykonywaniu pracy
 • wykazywania inicjatywy własnej
 • niesienia pomocy współpracownikom, którzy gorzej radzą sobie z zadaniami

Aktywizacja zawodowa prowadzona w naszym ZAZ jest efektywna dzięki nowatorskiemu programowi, rzetelnej pracy kadry, ale przede wszystkim dużemu zaangażowaniu osób niepełnosprawnych w swój rozwój, a tym samym w rozwój działalności przedsiębiorczej zakładu aktywności zawodowej łódzkiej Caritas.